Regulamin serwisu Gdansk-Bilety.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego gdansk-bilety.pl, działającego pod adresem internetowym www.gdansk-bilety.pl (dalej: „Serwis”), a także zasady i warunki udziału w Wycieczkach organizowanych przez Usługodawcę.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Informacje o usługach dostępnych na Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 5. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (dalej: „DSA”), Usługodawca wyznaczył punkt kontaktowy służący do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich UE, Komisją Europejską, Radą ds. Usług Cyfrowych oraz Usługobiorcami w sprawach objętych regulacją DSA. Punkt kontaktowy jest dostępny pod adresem wskazanym w § 12 Regulaminu. Komunikacja w ramach punktu kontaktowego prowadzona jest w języku polskim.

§ 2. Definicje

 1. Dzień roboczy – dzień nie będący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 2. Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Nabywca – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła z Usługodawcą albo Partnerem Umowę o udział w Wycieczce lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 5. Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące działalności Usługodawcy, w tym informacje o Wycieczkach;
 6. Partner – Przedsiębiorca współpracujący z Usługodawcą, który oferuje świadczone przez siebie usługi za pośrednictwem Serwisu;
 7. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę;
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 9. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 10. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 11. Serwis – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 12. Subskrybent – osoba, która zawarła z Usługodawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 13. Treści niedozwolone – wszelkie treści (niezależnie od ich postaci):
  1. nawołujące do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalające jego popełnienie;
  2. nawołujące do stosowania przemocy lub pochwalające jej stosowanie;
  3. będące materiałami drastycznymi;
  4. nawołujące do nienawiści lub dyskryminacji jakiejkolwiek osoby lub grupy osób, z jakiegokolwiek powodu;
  5. propagujące nazizm, faszyzm lub komunizm;
  6. będące groźbą bezprawną;
  7. będące próbą oszustwa lub wyłudzenia;
  8. będące informacjami nieprawdziwymi lub wprowadzającymi w błąd;
  9. prezentujące towary lub usługi, których posiadanie lub wykonywanie jest zabronione lub ograniczone przez obowiązujące przepisy prawa;
  10. naruszające dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej) osób trzecich;
  11. przedstawiające wizerunek nagiej osoby;
  12. będące materiałami erotycznymi lub pornograficznymi;
 14. Uczestnik – osoba uprawniona do udziału w Wycieczce na podstawie posiadanego Vouchera. Uczestnikiem może być Nabywca albo osoba trzecia, na rzecz której Nabywca zawarł Umowę o udział w Wycieczce;
 15. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy dane osobowe;
 16. Umowa o udział w Wycieczce – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Nabywcą albo pomiędzy Partnerem a Nabywcą, której przedmiotem jest umożliwienie Uczestnikowi wzięcie udziału w Wycieczce;
 17. Usługobiorca – Nabywca, Uczestnik lub Subskrybent;
 18. Usługodawca – termin zdefiniowany w § 12 ust. 1 Regulaminu;
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 21. Voucher – dokument (znak legitymacyjny) w postaci elektronicznej, potwierdzający zawarcie Umowy o udział w Wycieczce i uprawniający Uczestnika do udziału w Wycieczce. Voucher zawiera w szczególności datę, godzinę i miejsce zbiórki, ilość Uczestników danej Wycieczki oraz jej koszt. Voucher może zostać wydany zarówno jako imienny, jak i na okaziciela;
 22. Wycieczka – usługa związana z wypoczynkiem świadczona przez Usługodawcę lub Partnera, trwająca której niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny, obejmująca oprowadzenie Uczestnika po Wystawie lub Wystawach wskazanych w Umowie o udział w Wycieczce przez przewodnika. Wyróżnia się Wycieczki regularne (odbywane w grupach liczących wielu Uczestników) oraz Wycieczki prywatne (odbywane indywidualne przez Uczestnika oraz wskazanych przez niego innych Uczestników);

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorców z Serwisu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Usługobiorców z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4. Ogólne zasady świadczenia usług

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Usługobiorca korzystający z Serwisu zobowiązuje się:
  1. podawać wyłącznie dane (w tym dane osobowe) zgodne ze stanem rzeczywistym;
  2. nie podejmować jakichkolwiek działań mogących zakłócić korzystanie z Serwisu przez innych Usługobiorców lub doprowadzić do jej całkowitego zawieszenia;
  3. nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym;
 3. Uczestnik biorący udział w Wycieczce zobowiązuje się:
  1. odnosić się do pozostałych Uczestników Wycieczki w sposób życzliwy i kulturalnych;
  2. przestrzegać zasad kultury osobistej;
  3. przestrzegać przepisów porządkowych i BHP w miejscu, w którym odbywa się Wycieczka;
  4. nie podejmować jakichkolwiek działań mogących zakłócić ustalony przebieg Wycieczki;
  5. nie uczestniczyć w Wycieczce w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających oraz nie zażywać tych substancji w czasie trwania Wycieczki.
 4. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi technologicznych umożliwiających zakup Voucherów bez udziału Nabywcy. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że nabycie danego Vouchera nastąpiło przy wykorzystaniu narzędzi wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca może podjąć działania w celu wyjaśnienia spawy (w szczególności podjąć próbę skontaktowania się z osobą wskazaną jako Nabywca Vouchera), a w przypadku potwierdzenia podejrzenia – anulować Voucher.

§ 5. Umowa o udział w Wycieczce

 1. W celu zawarcia Umowy o udział w Wycieczce, Nabywca powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Serwisu;
  2. w zakładce „Wycieczki” wybrać interesującą go Wycieczkę;
  3. dodać do koszyka Voucher uprawniający do udziału w wybranej Wycieczce;
  4. przejść do koszyka;
  5. wybrać jeden z dostępnych terminów (datę i godzinę) odbycia Wycieczki;
  6. w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane:
   1. imię i nazwisko (każdego z uczestników);
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. numer telefonu;
   4. opcjonalnie – firmę, NIP oraz adres prowadzonej działalności gospodarczej;
  7. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  8. zatwierdzić wysyłkę formularza i dokonać zapłaty ceny za Voucher.
 2. Zapłaty ceny za Voucher Nabywca może dokonać za pomocą jednego ze sposobów płatności udostępnianego przez system płatności Stripe. 
 3. W przypadku, gdy z opisu Vouchera nie wynika, że jego cena obejmuje również cenę biletów wstępu na Wystawę lub Wystawy wskazane w Voucherze, Nabywca zobowiązany jest samodzielnie nabyć dla siebie bilet wstępu na ww. Wystawy albo powierzyć dokonanie tej czynności Usługodawcy. W przypadku powierzenia Usługodawcy czynności nabycia biletów, Usługodawca zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, doliczana jest do ogólnej wartości całej transakcji dokonywanej przez Usługobiorcę w Serwisie.
 4. Zatwierdzenie wysyłki formularza jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Nabywcę oferty zawarcia Umowy o udział w Wycieczce.
 5. Po zatwierdzeniu wysyłki formularza, Nabywca otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 6. Niezwłocznie po zaksięgowaniu ceny za Voucher na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługodawca przesyła Voucher Nabywcy za pomocą poczty elektronicznej. W momencie otrzymania Vouchera przez Nabywcę, pomiędzy Usługodawcą a Nabywcą dochodzi do zawarcia Umowy o udział w Wycieczce.
 7. Nie później, niż na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed wskazaną w Voucherze godziną rozpoczęcia wycieczki regularnej, Nabywca może:
  1. dokonać zmiany terminu lub liczby Uczestników Wycieczki będącej przedmiotem Umowy o udział w Wycieczce albo
  2. anulować Voucher, co jest równoznaczne z odstąpieniem przez niego od Umowy o udział w Wycieczce regularnej.
 8. W przypadku wycieczek prywatnych – darmowa anulacja przysługuje w przypadku odwołania przez Uczestników udziału w wycieczce na 14 dni przed terminem wycieczki, a 50 % zwrotu wartości przysługuje do 7 dni przed terminem realizacji. Anulowanie poniżej 7 dni do terminu realizacji Wycieczki prywatnej skutkuje brakiem zwrotu wartości zamówienia.
 9. Zgłoszenie zmiany dotyczącej Wycieczki albo anulowanie Vouchera dokonywane jest przez Nabywcę za pomocą wiadomości wysłanej do Usługodawcy pocztą elektroniczną.
 10. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej, Usługodawca dokonuje zmian w Wycieczce albo anuluje Voucher. W przypadku anulowania Vouchera, Usługodawca zleci zwrot wszystkich płatności dokonanych przez Nabywcę w terminie 3-5 Dni roboczych, natomiast termin otrzymania zwracanych płatności przez Nabywcę zależny jest także od działań operatora płatności. Dokładny termin zwrotu płatności Usługodawca wskazuje w wiadomości potwierdzającej anulowanie Vouchera, wysłanej za pomocą poczty elektronicznej.

§ 6. Wycieczka

 1. Uczestnik biorący udział w Wycieczce zobowiązany jest przybyć na miejsce zbiórki wskazane w Voucherze, w dniu i o godzinie wskazanych w Voucherze. Niezależnie, Usługodawca zaleca przybycie na miejsce zbiórki z co najmniej z 10-minutowym wyprzedzeniem. 
 2. Przewodnik nie jest zobowiązany do oczekiwania na spóźnionych Uczestników danej Wycieczki przez czas dłuższy, niż 5 (pięć) minut. 
 3. Wskazana w Voucherze godzina rozpoczęcia Wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W przypadku zmiany godziny rozpoczęcia Wycieczki, Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestników tej Wycieczki i wskazać im nową godzinę rozpoczęcia Wycieczki.
 4. Wskazany w Serwisie lub w Voucherze czas trwania Wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności z powodu warunków atmosferycznych lub ogólnej liczby osób odwiedzających. 
 5. Przed rozpoczęciem Wycieczki, Uczestnik zobowiązany jest okazać przewodnikowi Voucher uprawniający go do udziału w tej Wycieczce. W przypadku, gdy Voucher nie został w pełni opłacony, Uczestnik zobowiązuje się uiścić brakującą część ceny Vouchera przed rozpoczęciem Wycieczki.
 6. W przypadku:
  1. odmowy uiszczenia przez Uczestnika brakującej ceny Vouchera;
  2. nieprzestrzegania, pomimo upomnienia przewodnika, przepisów porządkowych i BHP w miejscu, w którym odbywa się Wycieczka;
  3. uporczywego zakłócania przez Uczestnika, pomimo upomnienia przewodnika, ustalonego przebiegu Wycieczki;
  4. uczestniczenia przez Uczestnika w Wycieczce w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających lub zażywania przez Uczestnika tych substancji w czasie trwania Wycieczki;
 7. Przewodnik, działając w imieniu Usługodawcy, jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Wycieczce, co jest równoznaczne z odstąpieniem przez Usługodawcę od Umowy o udział w Wycieczce. W przypadku, gdy wykluczenie z Wycieczki dotyczy Uczestnika będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Usługodawca dokonuje zwrotu płatności dokonanych przez Uczestnika w związku z nabyciem Vouchera. Uczestnik wykluczony z Wycieczki ponosi wobec Usługodawcy odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez siebie szkody (w szczególności za szkody wynikające z uniemożliwienia przeprowadzenia Wycieczki).W przypadku, gdy:
 1. liczba Uczestników zgłoszonych do udziału w Wycieczce jest mniejsza, niż minimalna liczba Uczestników określona przez Usługodawcę (w przypadku, gdy Usługodawca określił minimalną liczbę Uczestników Wycieczki);
 2. przeprowadzenie Wycieczki w ustalonym terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (w szczególności na skutek działania siły wyższej albo osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności), których wystąpienia Usługodawca nie mógł przewidzieć w chwili zawierania Umowy o udział w Wycieczce,
 1. Usługodawca (według własnego wyboru) jest uprawniony do:
  1. zaoferowania Uczestnikom przeprowadzenia Wycieczki w innym terminie;
  2. zaoferowania Uczestnikom przeprowadzenia innej Wycieczki;
  3. odwołania Wycieczki.
 2. W stosunku do Uczestników, którzy zaakceptują ofertę Usługodawcy wskazaną w ust. 7 pkt 1 lub 2 powyżej, Usługodawca realizuje świadczenia zgodne z przedstawioną przez siebie ofertą. Akceptacja oferty Usługodawcy przez Uczestnika jest równoznaczna ze zmianą pierwotnej Umowy o udział w Wycieczce zgodnie z zaakceptowaną ofertą. 
 3. W przypadku odwołania Wycieczki lub braku zaakceptowania przez Uczestników oferty Usługodawcy wskazanej w ust. 7 pkt 1 lub 2 powyżej, Usługodawca zwraca Uczestnikom wszystkie dokonane przez nich płatności. Usługodawca zleca zwrot płatności dokonanych przez Uczestników w terminie 3-5 Dni roboczych, natomiast termin otrzymania zwracanych płatności przez Nabywcę zależny jest także od działań operatora płatności. Dokładny termin zwrotu płatności Usługodawca wskazuje w wiadomości potwierdzającej odwołanie Wycieczki, wysłanej za pomocą poczty elektronicznej. 

§ 7. Newsletter

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien podać Usługodawcy w tym celu adres poczty elektronicznej oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
 2. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej może nastąpić w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez wypełnienie przez Subskrybenta elektronicznego formularza udostępnionego w Serwisie. 
 3. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera. 
 4. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Usługodawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Newsletter nie podlega aktualizacji;
  2. częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Usługodawcy.
 6. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
 7. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Usługodawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
  1. kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywania Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem; 
  2. wysłanie Usługodawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. 
 9. Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej. 
 10. W przypadku niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera, Subskrybentowi przysługują uprawnienia wskazane w art. 43 m i n. Ustawy o prawach konsumenta.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Nabywcy będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
 2. Na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Nabywca wykonuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Nabywcę w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. 
 5. Usługodawca informuje, a Nabywca przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Nabywcy w stosunku do Umowy o udział w Wycieczce z uwagi na art. 38 ust. 1 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta. 
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wpływają na uprawnienia przyznane Nabywcy na podstawie § 5 ust. 7 Regulaminu w przypadku wycieczek regularnych oraz § 5 ust. 8 Regulaminu w przypadku wycieczek prywatnych.

§ 9. Partnerzy

 1. Do Umów o udział w Wycieczce oraz do umów innego rodzaju zawartych z Partnerami stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Umów o udział w Wycieczce zawartych z Usługodawcą, chyba że dany Partner ustanowił odrębny regulamin świadczenia usług.
 2. Umowy innego rodzaju, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą dotyczyć w szczególności umożliwienia Usługobiorcy skorzystania z atrakcji niebędących Wycieczkami.
 3. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że podział obowiązków związanych z Umową o udział w Wycieczce lub umową innego rodzaju, która została zawarta z Partnerem, przedstawia się następująco:
  1. w zakres obowiązków Usługodawcy wchodzi:
   1. udostępnianie Usługobiorcy i Partnerowi funkcjonalności umożliwiających zawarcie między nimi Umowy o udział w Wycieczce lub umowy innego rodzaju oraz dokonywanie związanych z nimi płatności;
   2. przekazywanie, przechowywanie i udostępnianie danych wprowadzonych do Serwisu przez Usługobiorcę i Partnera w związku z zawarciem Umowy o udział w Wycieczce lub umowy innego rodzaju;
  2. w zakres obowiązków Partnera wchodzi:
   1. wprowadzanie, zmiana i usuwanie ofert Wycieczek lub innych atrakcji organizowanych przez Partnera;
   2. przyjmowanie i rozliczanie płatności dokonywanych w związku z zawarciem Umowy o udział w Wycieczce lub umowy innego rodzaju;
   3. zapewnienie Usługobiorcy możliwości udziału w Wycieczce lub skorzystania z innej atrakcji oraz wykonywanie wszelkich innych zobowiązań wynikających z Umowy o udział w Wycieczce lub umowy innego rodzaju.
 4. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie jest stroną Umowy o udział w Wycieczce lub umowy innego rodzaju zawartej z Partnerem i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jej wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Partnera.
 5. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące działalności Partnerów, Usługobiorcy powinni zgłaszać Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej.

§ 10. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i szkody na osobie poniesione przez Uczestnika w związku z udziałem w Wycieczce, które powstały na skutek:
  1. działania siły wyższej;
  2. działania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności; 
  3. działań samego Uczestnika, w szczególności nieprzestrzegania przez niego przepisów porządkowych i BHP w miejscu, w którym odbywa się Wycieczka.
 2. Uczestnik, którego zawinione działanie lub zaniechanie doprowadziło do przerwania Wycieczki lub jej odwołania, ponosi odpowiedzialność za spowodowane tym zachowaniem szkody po stronie Usługodawcy. 
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody, które wyrządził im podczas udziału w Wycieczce. 

§ 11. Reklamacje

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację w przypadku, gdy Usługodawca świadczy usługi w sposób niezgodny z Regulaminem.
 2. Usługobiorca składający reklamację powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 12 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości;
  4. numer Vouchera;
  5. żądanie reklamacji. 
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę w prawidłowej i kompletnej formie. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza uznanie reklamacji.
 4. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela za pomocą poczty elektronicznej. 

§ 12. Dane Usługodawcy

 1. Serwis jest własnością ETOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Numer KRS: 0001077138, posiadająca: REGON: 527258207, NIP: 7011180825, (dalej zwana: „Usługodawca”).
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – pod adresem: [email protected];
  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Hoża 86/410, 00-682, Warszawa;
  3. telefonu – pod numerem +48 22 599 4590. 

§ 13. Zgoda na wykorzystanie Wizerunku

 1. Wzięcie udziału w Wycieczce jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy przez Uczestnika zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika (dalej łącznie: „Wizerunek”) utrwalonego przez Organizatora na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas Wycieczki (dalej: „Zgoda”). 
 2.  Zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz obejmuje wielokrotne wykorzystywanie Wizerunku bez konieczności każdorazowego zatwierdzania takiego korzystania przez Uczestnika, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością Usługodawcy.
 3. Wykorzystywanie Wizerunku na podstawie Zgody obejmuje:
  1.  utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie;
  2. rozpowszechnianie w dowolny sposób oraz za pomocą dowolnych środków przekazu, w szczególności poprzez:
  3. publikację na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Usługodawcy;
  4. umieszczanie w ulotkach, newsletterach i na plakatach rozpowszechnianych przez Usługodawcę w postaci fizycznej i elektronicznej.

4.     Zgoda obejmuje wykorzystywanie Wizerunku w zestawieniu z wybranymi przez Usługodawcę utworami, treściami dowolnego rodzaju (w tym tekstami, hasztagami, emotikonami), wizerunkami, imionami, nazwiskami lub pseudonimami innych osób, a także poddawania Wizerunku niezbędnej obróbce (w szczególności kadrowaniu i komponowaniu), za pomocą dowolnych urządzeń.

5.     Zgoda upoważnia Usługodawcy do udzielania podmiotom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, dalszych zgód na wykorzystanie Wizerunku w zakresie wskazanym w Regulaminie.

6.     Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać Wizerunku w sposób obraźliwy, ośmieszający lub w inny sposób naruszający dobra osobiste Uczestnika.

7.     W przypadku cofnięcia Zgody, Organizator nie ma obowiązku usunięcia ze swojej strony internetowej oraz mediów społecznościowych jakichkolwiek materiałów zawierających Wizerunek, które zostały opublikowane przed cofnięciem Zgody.

§ 14. Własność intelektualna Usługodawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Serwisu, w szczególności:
  1. nazwa Serwisu;
  2. logo Serwisu;
  3. zasady działania strony internetowej Serwisu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych; 
 2. podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 3. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Usługodawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 15. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.gdansk-bilety.pl/pp

§ 16. Treści niedozwolone

 1. Każda osoba (dalej: „Zgłaszający”) jest uprawniona do zgłoszenia Usługodawcy Treści niedozwolonej dostrzeżonej w Serwisie (dalej: „Zgłoszenie”). Niezależnie, Usługodawca może zastosować środki przewidziane w niniejszym § 15 do Treści niedozwolonych wykrytych bez otrzymania Zgłoszenia.
 2. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 12 Regulaminu.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
  1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana treść stanowi Treść niedozwoloną;
  2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji oraz (w stosownych przypadkach) dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści niedozwolonej, stosownie do rodzaju Treści niedozwolonej i funkcjonalności Serwisu;
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres poczty elektronicznej Zgłaszającego, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW;
  4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie Zgłaszającego, że informacje i zarzuty zawarte w Zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.
 4. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Usługodawca przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie jego otrzymania pod wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku, gdy Zgłoszenie nie zawiera elementów wskazanych w ust. 3 powyżej lub zawiera błędy, Usługodawca może zwrócić się do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie Zgłoszenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania ww. prośby. W przypadku, gdy Zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawy Zgłoszenia w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca może pozostawić Zgłoszenie bez rozpoznania.
 6. Usługodawca weryfikuje zgłoszoną treść w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. W ramach czynności weryfikacyjnych, jeśli będzie to konieczne, Usługodawca może zwrócić się do Zgłaszającego z prośbą o przesłanie niezbędnych dodatkowych informacji lub dokumentów.
 7. Do czasu rozpoznania Zgłoszenia, Usługodawca może zablokować widoczność Treści niedozwolonej.
 8. Po dokonaniu weryfikacji Zgłoszenia Usługodawca:
  1. usuwa treść będącą Treścią niedozwoloną;
  2. przywraca treść niebędącą Treścią niedozwoloną (jeśli jej widoczność została zablokowana na etapie weryfikacji Zgłoszenia);
  3. podając równocześnie uzasadnienie podjętej decyzji.
  4. W przypadku usunięcia treści, Usługodawca niezwłocznie powiadamia o tym zarówno Zgłaszającego, jak i osobę, która stworzyła usuniętą treść, podając uzasadnienie podjętej decyzji.
  5. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy obejmuje:
  6. wskazanie czy decyzja obejmuje usunięcie treści, zablokowanie jej widoczności albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie w odniesieniu do tej treści oraz (w stosownych przypadkach) zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  7. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Zgłaszającego, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Usługodawcy oraz (gdy jest absolutnie niezbędne) tożsamość Zgłaszającego;
  8. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi;
  9. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonej treści – wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się daną treść za Treść niedozwoloną;
  10. jasne i przyjazne dla autora treści i Zgłaszającego informacje na temat przysługujących im możliwości odwołania się od decyzji.
 9. Osoba, której treść została usunięta lub Zgłaszający, któremu Usługodawca odmówi usunięcia zgłoszonej treści, mogą złożyć odwołanie od decyzji Usługodawcy (dalej: „Odwołanie”).
 10. Odwołanie może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej pod adres wskazany w § 12 Regulaminu.
 11. Odwołanie powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę odwołującego się;
  2. dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny);
  3. szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego się, decyzja Usługodawcy jest błędna i powinna zostać zmieniona.
 12. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie odwołania poprzez wysłanie powiadomienia pod wskazany przez odwołującego się adres poczty elektronicznej.
 13. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, przez upoważniony zespół Usługodawcy (czynności te nie będą dokonywane w sposób zautomatyzowany, bez udziału człowieka).
 14. O decyzji podjętej w wyniku rozpatrzenia odwołania, Usługodawca zawiadamia odwołującego się za pomocą poczty elektronicznej, a jeżeli równocześnie uzna zgłoszoną treść za Treść niedozwoloną – podejmuje wobec niej działania przewidziane w Regulaminie.

§ 17. Informacja o zasadach plasowania ofert

Kolejność prezentowania dostępnych w naszym serwisie ofert (pochodzących od nas oraz naszych partnerów) jest każdorazowo ustalana przez administratorów serwisu. W pierwszej kolejności prezentowane są nasze oferty, a w dalszej – oferty naszych partnerów. W ramach naszego serwisu nie udostępniamy ofert sponsorowanych (to jest nie przyznajemy danym ofertom lepszej widoczności w zamian za dodatkową opłatę).

§ 18. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 16 dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, Usługobiorca może skorzystać także z Serwisu do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 19. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;
  2. wprowadzenia do oferty Usługodawcy nowych usług, wycofania z niej usług dotychczas świadczonych lub modyfikacji aktualnie świadczonych usług;
  3. konieczności uniemożliwienia nadużywania przez Usługobiorców uprawnień wynikających z Regulaminu;
  4. dokonania technicznej modyfikacji Serwisu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  5. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 2. Usługodawca zawiadamia Usługobiorców o zmianie Regulaminu poprzez jego publikację jego zmienionej wersji w Serwisie. Zmiana Regulaminu jest skuteczna od momentu jego publikacji w Serwisie. Niezależnie, Usługodawca przesyła Subskrybentom zmienioną wersję Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej. 
 3. Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera w terminie 7 (dni) od dnia wejścia zmian Regulaminu w życie. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Newslettera może zostać dokonane w sposób wskazany w § 7 ust. 8. Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta Wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Newslettera.
 4. Do Umów o udział w Wycieczce zawartych przed wejściem zmian Regulaminu w życie, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu ich zawarcia.

§ 20. Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.07.2024 r.

Elastyczne warunki rezygnacji
Darmowa anulacja do 5 dni
Jak to działa?
Możesz dokonać darmowej anulacji do 5 dni przed terminem wycieczki wskazanym na zakupionym Voucherze.
Anulacja do 3 dni przed terminem wycieczki wskazanym na zakupionym Voucherze, będzie skutkować opłatą 50% wartości zamówienia.  
Możesz dokonać zmiany na rezerwacji do 5 dni przed terminem wycieczki.
Możesz dokonać zmiany na rezerwacji pokrywając 50% wartości zamówienia do 3 dni przed terminem wycieczki.
Aby dokonać modyfikacji lub anulacji wyślij wiadomość z informacją na adres [email protected]
Zmiany dokonane poniżej 3 dni od terminu wycieczki, nie zostaną uwzględnione.
Anulacja wycieczki poniżej 3 dni od terminu zwiedzania, nie podlega zwrotowi.
Polityka Anulacji
Darmowa anulacja do 24h
Jak to działa?
Możesz dokonać darmowej anulacji do 24 godzin przed terminem wycieczki wskazanym na zakupionym Voucherze.
Możesz dokonać zmiany na rezerwacji do 24 godzin przed terminem wycieczki.
Aby dokonać modyfikacji lub anulacji wyślij wiadomość z informacją na adres [email protected]
Zmiany dokonane poniżej 24 godzin od terminu wycieczki, nie zostaną uwzględnione.
Anulacja wycieczki poniżej 24 godzin od terminu zwiedzania, nie podlega zwrotowi.